Estatègia d'inversió

 • Estratègia d'inversió
 • Mandat de gestió moderat
 • Mandat de gestió equilibrat
 • Informes trimestrals

 • 3r trimestre 2020
 • 2n trimestre 2020
 • 1r trimestre 2020
 • 3r trimestre 2019
 • 2n trimestre 2019
 • 1r trimestre 2019
 • 3r trimestre 2018
 • 2n trimestre 2018
 • 1r trimestre 2018
 • 3r trimestre 2017
 • 2n trimestre 2017
 • 1r trimestre 2017
 • 3r trimestre 2016
 • 2n trimestre 2016
 • 1r trimestre 2016
 • 3r trimestre 2015
 • 2n trimestre 2015
 • 1r trimestre 2015
 • 3r trimestre 2014
 • 2n trimestre 2014
 • 1r trimestre 2014
 • 3r trimestre 2013
 • 2n trimestre 2013
 • 1r trimestre 2013
 • Comptes anuals

 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2020 (Pendent de fiscalitzar per part del Tribunal de Comptes)
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2019
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2018
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2017
 • Informe anual FRJ i comptes anuals auditats 2016
 • Estats comptables CASS - any 2015
 • Estats comptables CASS - any 2014
 • Estats comptables CASS - any 2013
 • Estats comptables CASS - any 2012
 • Estats comptables CASS - any 2011
 • Estudis actuarials

 • Estudi actuarial amb dades a desembre 2016
 • Estudi actuarial amb dades a desembre 2011
 • Estudi actuarial amb dades a desembre 2008
 • Legislació

 • Llei 9/2015, de modificació de la Llei 6/2015 del Fons de reserva de jubilació.
 • Llei 6/2015, del Fons de reserva de jubilació
 • Llei 18/2014, de modificació de la Llei 17/2008 de la seguretat social
 • Llei 17/2008 de la seguretat social
 • 

  Altres

 • Codi ètic i de conducta
 • Reglament intern de la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació
 •